Summary: 

Handleiding voor een planmatig lokaal waterbeleid. De randvoorwaarden verbonden aan de opmaak van een DuLo-waterplan in Vlaanderen worden beschreven, alsook de instrumenten die kunnen ingezet worden, voornamelijk bij de uitvoering van het plan. De methodologie bestaat uit een aantal logisch op elkaar volgende stapen (projectorganisatie, doelstellingennota, inventarisatie, diagnose, oplossingsscenario's, keuze, prioritering en planning) welke best doorlopen worden bij het opstellen van het plan waarbij participatie van de verschillende doelgroepen doorheen het proces sterk benadrukt wordt.Inhoudelijk wordt een DuLo-waterplan opgebouwd rond zeven sporen (maximale retentie van hemelwater , sanering afvalwaterlozingen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur, voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging, voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop, ecologisch duurzaam waterlopenbeheer en duurzaam (drink)watergebruik) waarvoor de code van goede praktijk inhoudelijk achtergrondinformatie geeft alsook suggesties met betrekking tot concrete maatregelen.

Publisher: 
Brussel AMINAL BE
Date: 
2001
Language: 
NL
Section: 
Werken in het Water - integraal waterbeheer
Location: 
W_IWB_E2
Follow
us